Donate to the campaigning work of NNA


NNA welcomes donations from individuals and organisations to support our campaigning work. We are however unable to accept such donations from manufacturers and distributors of nicotine products. Currently donations are accepted through NNA and will be forwarded to NNA Sweden

Tankesmedjan Tobaksfaktas agerande riskerar att misstänkliggöra regeringens ANDT-politik och Tobacco Endgame som koncept. NNA Sweden önskar att dessa organisationer granskas närmare och uppmanas att följa sina självutnämnda principer om fri informationsspridning. (Läs mer nedan)

Jag önskar ta del av redovisningen över utnyttjandet av de organisationsbidrag som under åren 2011 till och med 2016 beviljats till Tankesmedjan Tobaksfakta, Yrkesföreningar mot Tobak och övriga organisationer som av Folkhälsomyndigheten mottagit organisationsbidrag för tobaksförebyggande verksamhet.
 
Jag önskar samtidigt att lämna ett formellt klagomål angående Tankesmedjan Tobaksfakta och Yrkesföreningar mot Tobaks användande av statliga medel. Gemensamt organiserade dessa föreningar 16 maj i år ett seminarium i upplysnings- och utbildningssyfte. Två representanter från organisationen jag tillhör, NNA Sweden, nekades tillträde till detta seminarium, med hänvisning till att seminariet utgjorde ett fortbildningstillfälle för personer inom Tobaksfakta och Yrkesföreningar mot Tobak.
 
Då jag anmälde mig till seminariet ombads jag uppge att jag saknar kopplingar till tobaksindustrin och detta var den enda information som föreningarna på något sätt indikerat varit relevant för tillgång till seminariet. Jag saknar kopplingar till tobaksindustrin och det gör även min kollega Erik Atakan Befrits. Vi arbetar ideellt och oavlönat i NNA Sweden, en organisation som arbetar för informationsspridning om och tillgång till harm-reduced-alternativ till konventionell tobaksrökning. Vi eftersträvar, precis som Tobaksfakta, Yrkesföreningar mot Tobak och regeringen genom sin ANDT-politik, ett samhälle där tobaksrökningens negativa skadeverkningar begränsas till ett minimum. Vi stödjer med andra ord dessa föreningars långsiktiga mål och lägger yttersta vikt vid en fri informationskommunikation mellan dessa föreningar, NNA Sweden, Folkhälsomyndigheten och alla andra aktörer som delar vår gemensamma målsättning om ett Sverige där frihet från tobaksrelaterade skador är en mänsklig rättighet.
 
Vi kan inte tolka detta uteslutande av oss på ett möte för informationsspridning och upplysning som någonting annat än ett kontraproduktivt försök till informationsmonopol. Vi, som söker uppnå samma må som dessa våra vänföreningar, tillåts inte delta i de viktigaste tillställningarna för informationsspridning. Detta innebär att vår förenings medlemmar, och de grupper vars rätt till hälsa vi företräder, nekas tillgång till viktig information.
 
Vi hänvisades till en web-sändning av seminariet och följde detta och meddelades att vi därigenom skulle kunna följa hela programmet. Ingen punkt överensstämde med det program Tankesmedjan Tobaksfakta haft uppe på sin hemsida. Strax före lunchpausen meddelades att den senare delen av seminariet ej skulle sändas över web-tv, med hänvisning till tekniska svårigheter.
 
Genom detta agerande från Tankesmedjan Tobaksfakta och Yrkesföreningar mot Tobak, anser vi i NNA Sweden att dessa organisationer allvarligt har åsidosatt sin skyldighet att arbeta i enlighet med våra i grundlag uppsatta värderingar kring jämlikhet och rätten till mötesfrihet på lika grunder. Trots upprepade direkta frågor fick vi inget tydligt svar angående varför jag inte var välkommen till detta seminarium. Seminariet inkluderade mycket information från statligt och kommunalt anställda personer, och finansierades helt eller delvis genom statligt organisationsbidrag. I och med detta anser NNA Sweden att större krav på opartiskhet, öppenhet och transparens måste ställas på dessa föreningar.
 
Under inledningen talade Göran Boëthius, ordförande i Tobaksfakta, och en kollega till honom om deras förenings syfte. De uttryckte då att de eftersträvar att varje invånare i Sverige ska ha tillgång till information om tobaks skadeverkningar och tobaksförebyggande åtgärder. Boëthius är även den person som meddelat NNA Sweden att vi ej är välkomna. Att en organisation som finansieras genom offentliga medel tillåts uttrycka att de arbetar för fri informationsspridning och en likabehandling av samtliga invånare, samtidigt som de - i det fördolda och på godtyckliga grunder - exkluderar hela grupper av samhället, anser jag och mina kollegor i NNA Sweden som djupt bekymmersamt.
 
Debatten om tobakens skadeverkningar är i andra länder djupt drabbad av ekonomiska intressen och bristen på transparens i ideella föreningars ekonomi och styrning är en starkt bidragande faktor till detta. Sverige är ett land med en lång tradition av total transparens vad gäller statliga medel, såväl som informations- och mötesfrihet, och Tankesmedjan Tobaksfaktas agerande riskerar att misstänkliggöra regeringens ANDT-politik och Tobacco Endgame som koncept. NNA Sweden önskar att dessa organisationer granskas närmare och uppmanas att följa sina självutnämnda principer om fri informationsspridning.

Vänliga hälsningar,
Jennie Gejel
NNA Sweden Deputy Chairman