Donate to the campaigning work of NNA


NNA welcomes donations from individuals and organisations to support our campaigning work. We are however unable to accept such donations from manufacturers and distributors of nicotine products. Currently donations are accepted through NNA and will be forwarded to NNA Sweden

Fråga: Lyder nikotinhaltiga basvätskor under E-cigarett-lagen?

Basvätskor med nikotin har, fram tills Finandepartementet kom med sitt skatteförslag, varit en gråzon. I detta skatteförslag framgår tydligt att Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare inte täcker nikotinhaltiga basvätskor. Dessa är att betrakta som en delkomponent snarare än en färdig produkt. Detta var vår ursprungliga tolkning av både EU-direktivet och det svenska lagförslaget kring e-cigaretter, men fram tills skatteförslaget kom uppmanade vi likväl till försiktighet i detta område. På s. 28 i "Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter" (Fi2017/04328/S2) framgår:

"Ett tänkbart argument för att skatten bör omfatta även nikotinfria vätskor är att det annars kan finnas risk att användare köper nikotinfria vätskor och sedan själva blandar ut dessa med rent nikotin för att undvika skatten. Nikotin är vid klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/200812 klassificerat som akut toxiskt kategori 2. Ämnet anses därför vara en särskilt farlig kemisk produkt enligt 4 kap. 1 § Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Det krävs enligt förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer tillstånd för att hantera eller yrkesmässigt överlåta sådana produkter. Det är även reglerat vem sådana produkter får överlåtas till. Det är således inte tillåtet att sälja rent nikotin till konsumenter. På marknaden finns dock företag som säljer s.k. nikotinbaser som består av nikotin som är utblandat med andra vätskor i en sådan omfattning att det inte längre anses vara akut toxiskt. Det finns inget hinder mot att beskatta även sådana vätskor."

Denna ordalydelse (fetmarkerad) ska tolkas som att sådan försäljning är tillåten och att vätskorna inte lyder under E-cigarett-lagen. I E-cigarettlagens andra paragraf, andra punkten framgår definitionen av påfyllningsbehållare, vilken är: "behållare som innehåller vätska som innehåller nikotin och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett." Denna ordalydelse, i dess juridiska betydelse, innebär att enbart den färdiga vätskan - ej dess delkomponenter - lyder under lagens regleringar. Basvätskor med låg nikotinhalt - sådana som har en nikotinhalt på 3-20 mg - är att anse som smakfria vätskor som lyder under lagen. Basvätskor med högre nikotinhalt än så lyder inte under lagen - förutsatt att de säljs som just delkomponenter till en färdig produkt, snarare än att marknadsföras som en produkt som är färdig att användas utan vidare anpassningar.

Då detta område varit diffust och svårförståeligt för många, särskilt DIY-tillverkare, har NNA Sweden noggrant undersökt existerande praxis från nationell rätt, som berör liknande fall gällande alkohol och tobak. Det finns en del rättsfall inom det skatterättsliga området som behandlar frågan om när tobaksskatt blir tillämplig på tobaksprodukter. Från dessa rättsfall framgår att en viss nivå av anpassning av delkomponenterna krävs för att de inte ska anses som beskattningsbara tobaksprodukter. De rättsliga bedömningarna har varit att tillsättandet av enbart vatten inte är en tillräcklig anpassning för att produkterna ska anses som delkomponenter, medan tillsättandet av smakämnen, värmebehandling och dylika åtgärder har ansetts tillräckliga för att de olika ingredienserna ska anses vara delkomponenter. En delkomponent är inte en slutlig produkt och det är enbart de slutliga produkterna av e-juice som lyder under E-cigarett-lagen.

I och med att dessa produkter ej regleras genom E-cigarett-lagen är det otillåtet att märka produkterna i enlighet med lagens krav på hälsovarning på ytterförpackningen. I det fall att återförsäljare märker nikotinbaserna med de EU-standardiserade hälsovarningarna är produkterna att anse som påfyllningsbehållare enligt lagens betydelse, och då är lagen i sin helhet tillämpbar på dessa vätskor.