Donate to the campaigning work of NNA


NNA welcomes donations from individuals and organisations to support our campaigning work. We are however unable to accept such donations from manufacturers and distributors of nicotine products. Currently donations are accepted through NNA and will be forwarded to NNA Sweden

I Sverige gäller undantagstillstånd och här får snus säljas, trots totalförbudet för snusförsäljning som gäller i övriga EU. Sverige har en ovanligt låg andel rökare och mindre förekomst av tobaksrelaterade skador, men ungefär lika stor andel tobaksanvändare som övriga medlemsländer - anledningen finner vi i det svenska snuset. Norge, som ligger utanför EU, har ett liknande undantag inom EEA-området. Medan vi i Sverige använt snus på en stabil nivå över lång tid, har bruket i Norge ökat - särskilt sedan rökförbudets införande 2004.

Ett av de vanligare argumenten för att upprätthålla förbudet mot snus är att snus, om det skulle tillåtas säljas även i övriga medlemsstater, skulle användas av ickerökare och därigenom bli en så kallad inkörsport till konventionell tobaksrökning. Karl Erik Lund m.fl. har i en studie undersökt snusvanor i vårt grannland och resultaten visar att majoriteten av snusarna är före detta eller nuvarande rökare. De som använder både snus och cigaretter röker färre cigaretter än de som enbart röker (23.9 st färre per vecka).

Gruppen som använder snus och som aldrig har rökt behöver undersökas närmare. Det är i nuläget svårt att uttala sig om hur stor andel som hade börjat röka om de inte använt snus, och hur många som inte hade använt tobak över huvud taget om snus inte var tillgängligt. Lund m.fl. uttalar en avsikt att i framtida forskning närmare undersöka just denna grupp av snusare.

Den relativa risken hos snus jämfört med tobaksrökning är låg - snus är uppskattningsvis 96 % mindre skadligt än tobaksrökning. Varje rökare som övergår till snus påverkar folkhälsan positivt och den samhälleliga kostnaden för tobaksrökningens skadeverkningar på människors liv och hälsa är enorm.

Risken för att icke-rökare som aldrig rökt skulle börja med snus måste vägas mot de risker som fortsatt tobaksrökning medför för individ såväl som samhälle. Genom att öppna upp för snus som skademinimerande produkt på EU-marknaden kan åtskilliga liv räddas.

NNA Sweden undrar hur nikotinfrihet kan vara viktigare än överlevnad och kräver förändring på EU-nivå.